Rzeczpospolita Polska

Kwestura

Do zadań Kwestury należy między innymi:

 • Rzetelne oraz prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Kontrola w zakresie przestrzegania prawa w działalności gospodarczej uczelni.
 • Kontrolna formalna i rachunkowa operacji gospodarczych przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne uczelni.
 • Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.
 • Gromadzenie wpływów pieniężnych.
 • Realizowanie wydatków.
 • Obsługa kasowa.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych.

Komunikaty

Komunikat Kwestora nr 5/2018 w sprawie dotacji statutowej

dokument word Komunikat Kwestora nr 5/2018 w sprawie dotacji statutowej dokument Word, 93 KB
2018-11-08 14:39
Pobierz

 

Komunikat Kwestora nr 4/2018 w sprawie sposobu ewidencji substancji niebezpiecznych (alkoholi i trucizn) oraz prekursorów.

Uprzejmie przypominam, że komunikat Kwestora 3/2018 dotyczący zmiany ujęcia w kosztach substancji niebezpiecznych ( alkoholi, trucizn ) oraz prekursorów nie zwalnia z prowadzenia na jednostkach ewidencji i ścisłej kontroli w „zeszycie ścisłej kontroli” zgodnie z Zarządzenie Rektora 21/2004.

W związku z powyższym nadal należy prowadzić powyższą ewidencję w zakresie substancji niebezpiecznych.

Kwestor
mgr Wioletta Fałowska
z dnia 18.06.2018

 

Komunikat Kwestora nr 3/2018 w sprawie zmiany sposobu ewidencji substancji niebezpiecznych (alkoholi i trucizn) oraz prekursorów.

Uprzejmie informuję, iż od dnia 01.01.2018 zakupione substancje niebezpieczne (alkohole i trucizny) oraz prekursory są księgowane bezpośrednio w koszty wskazane w opisie faktury, natomiast zakupione w latach ubiegłych i będące na stanie jednostek organizacyjnych, zostaną zaksięgowane w koszty w roku 2018 wskazane przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Nadal należy prowadzić ewidencję w „zeszycie ścisłej kontroli” w zakresie substancji niebezpiecznych, natomiast metale szlachetne należy rozliczać na dotychczasowych zasadach.

P.O. Kwestora
mgr Wioletta Fałowska
z dnia 26.02.2018

 

Komunikat Kwestora nr 2/2018 w sprawie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dniem 1 stycznia 2018 r została zmieniona ustawa o CIT w zakresie definicji środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych – art. 16 d ust. 1, z której wynika, że odpisów amortyzacyjnych w czasie dokonuje się od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł. A zatem w 2018 r do kosztów jednorazowo będą zaliczane zakupy składników majątkowych, których wartość nie przekracza 10 000,- zł.

Dotychczasowa wartość wyposażenia zwiększa się do 10 000,- zł.
Do zakupów środków trwałych zrealizowanych w 2018 roku a dotyczących wniosków zakupowych z roku 2017 stosuje się dotychczasową wartość środków trwałych powyżej 3500,- zł.

Kwestor
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
z dnia 19.01.2018

 

Komunikat Kwestora nr 1/2018 w sprawie rozliczania i zamykania projektów.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi rozliczania projektów:

 • B090 Umowy z podmiotami gospodarczymi,
 • D080 Studia podyplomowe,
 • D090 Studia specjalizacyjne,
 • D110 Kursy, szkolenia,
 • D120 Konferencje, sympozja,
informuję, iż zgodnie z treścią §4 ust.10 poz.2 Zarządzenia Rektora nr 253/2009 Zasady (polityki) rachunkowości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (ze zmianami), oraz §14 ust.1b Zarządzenia Rektora nr 254/2009 Zasady gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nadwyżka przychodów nad kosztami ogółem, po pomniejszeniu o koszty pośrednie projektu, jest przychodem działalności dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej, w której jest realizowany w/w projekt.

Kwestor
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
z dnia 12.01.2018

 

Komunikat Kwestora nr 4/2017 w sprawie informacji niezbędnych do ustalenia możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w projektach.

Podczas składania do Kwestora „Oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT” do projektów, proszę o załączenie wypełnionego załącznika nr 1 dotyczącego niezbędnych informacji do ustalenia możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

Kwestor
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba

dokument Word Załącznik nr 1 – informacje niezbędne do ustalenia możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT w projekcie dokument Word, 55.48 KB
2017-12-19 18:25
Pobierz

 

Komunikat Kwestora nr 3/2017 w sprawie rozliczania dokumentów płatnych prywatną kartą płatniczą.

plik PDF Komunikat Kwestora nr 3/2017 w sprawie rozliczania dokumentów płatnych prywatną kartą płatniczą plik PDF, 337 KB
2017-12-05 15:04
Pobierz

 

Komunikat Kwestora nr 2/2017 w sprawie stosowania wzorów rachunków do umów zlecenie i o dzieło.

W związku z treścią z Zarządzenia Rektora nr 151/17 z dnia 29 września 2017 roku uprzejmie informuję, iż do umów zlecenie i o dzieło zawartych przed wejściem w życie zarządzenia tj. przed 29.09.2017, należy stosować (stare) wzory rachunków obowiązujące przed dniem wejścia w życie tego zarządzenia.
W załączeniu: wzory rachunków obowiązujące do umów zlecenie i o dzieło zawartych przed 29.09.2017.

Kwestor
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba

dokument Word Rachunek umowa zlecenie dokument Word, 82.50 KB
2017-10-10 07:01
Pobierz
plik tekstowy Rachunek umowa o dzieło (z prawami autorskimi) plik tekstowy, 107.79 KB
2017-10-10 07:01
Pobierz
plik tekstowy Rachunek umowa o dzieło (bez praw autorskich) plik tekstowy, 106.93 KB
2017-10-10 07:01
Pobierz

 

Komunikat Kwestora 1/2017 w sprawie zatwierdzania dokumentów sprzedażyw w systemie TETA.

plik PDF Komunikat Kwestora 1/2017 w sprawie zatwierdzania dokumentów sprzedażyw w systemie TETA plik PDF, 277 KB
2017-06-12 10:15
Pobierz

 

Komunikat Kwestora 3/2016 w sprawie tłumaczenia zagranicznych faktur zakupowych.

plik PDF Komunikat Kwestora 3/2016 w sprawie tłumaczenia zagranicznych faktur zakupowych plik PDF, 163.22 KB
2016-11-23 11:07
Pobierz

 

Komunikat Kwestora 2/2016 w sprawie korygowania błędnie wystawionych faktur VAT zakupu.

plik PDF Komunikat Kwestora 2/2016 w sprawie korygowania błędnie wystawionych faktur VAT zakupu plik PDF, 272.66 KB
2016-10-12 12:47
Pobierz

 

Komunikat Kwestora 1/2016 w sprawie oszacowania pełnego kosztu wyjazdu zagranicznego.

plik PDF Komunikat Kwestora 1/2016 w sprawie oszacowania pełnego kosztu wyjazdu zagranicznego. plik PDF, 347.93 KB
2016-06-07 15:03
Pobierz

 

Komunikaty archiwalne